0264 276 87 23       •      0537 919 77 46   
(İmalat-Sakarya)               (GSM-Sakarya)
Novivac Vakum Makinaları
T: +90 264 276 87 23
M: +90 537 919 77 46
E: info@novivac.com
www.novivac.com

Back to Top